Thông báo gián đoạn dịch vụ trong thời gian nâng cấp hệ thống


Hệ thống VPBank sẽ thực hiện nâng cấp từ 22h:00 – 22h:30 ngày 05/06/2020 (Thứ 6) và từ 13:00 – 14:00 ngày 06/06/2020 (Thứ 7). Trong thời gian này, toànbộ các kênh cung cấp dịch vụ sẽ bị gián đoạn, và hệ thống sẽ hoạt động bình thường ngoài các thời gian nâng cấp trên


Xem chi tiết tại đây.